Maak het web toegankelijker, juist voor mensen met een handicap!

at_act_key

Om de exponentieel groeiende hoeveelheid informatie via internet voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken, moet bij het ontwikkelen van websites ook rekening worden gehouden met mensen met een handicap. De informatie dient bovendien via elk beschikbaar device benaderbaar te zijn.

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft de internationaal geldende Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.0 opgesteld. Deze richtlijnen kunnen websites beter toegankelijk maken voor mensen met een handicap. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft de richtlijnen uit de WCAG voor Nederland nog met een aantal universele richtlijnen uitgebreid. Deze richtlijnen zijn onderverdeeld in drie niveaus. De eerste twee niveaus hebben betrekking op de toegankelijkheid van websites. Het derde niveau beschrijft, naast toegankelijkheid, ook diverse kwaliteitsaspecten.

Als ondersteuning bij het ontwikkelen van een website zijn diverse closed – en open source-programma’s beschikbaar. Deze programma’s kunnen helpen bij het vinden van problemen met betrekking tot de richtlijnen. Het nadeel van veel programma’s is dat ze maar een beperkt aantal richtlijnen controleren en vaak alleen maar op het eerste en/of tweede niveau.

Om de ontwikkelaar beter van dienst te zijn, is het noodzakelijk de bestaande programma’s verder uit te bouwen. Internationaal is al een aantal open source-initiatieven gaande waarop doorgeborduurd kan worden. Charm heeft zich tot doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van bestaande software, door de ontwikkelaar tijdens het gehele traject op verschillende manieren te ondersteunen.
Deze ondersteuning bestaat concreet uit de volgende drie elementen:

1. Hulp bij het aandragen van oplossingen
Het volstaat niet om uitsluitend aan te geven waar de fouten zitten: belangrijk is juist ook om mogelijke oplossingen aan te dragen. Vooral dit laatste ontbreekt vaak in bestaande programma’s.

2. Hulp bij de automatische controle op richtlijnen
Veel van de richtlijnen kunnen niet of slechts gedeeltelijk automatisch worden gecontroleerd. Tijdens de controle moet de ontwikkelaar aan kunnen geven of aan een richtlijn is voldaan. Deze keuze kan dan bijvoorbeeld via metadata aan de website worden toegevoegd, zodat de richtlijn bij een volgende iteratie niet opnieuw gecontroleerd hoeft te worden.

3. Hulp bij de rapportage over de voortgang
Om inzicht te krijgen in de mate waarin de website voldoet aan de richtlijnen, moet het mogelijk gemaakt worden voor elk van de drie niveaus rapporten te genereren. Deze rapporten kunnen eventueel als bewijs dienen voor het verkrijgen van het certificaat van drempelvrij.nl.

Door de programma’s zo te ontwikkelen dat ze – zonder de ontwikkelaar te hinderen – deel gaan uitmaken van het ontwerp- en implementatietraject, zal de kans op het gebruik van de programma’s toenemen. En dit heeft uiteindelijk weer een positieve invloed op de toegankelijkheid van websites, juist voor mensen met een handicap!